RoboKaland

Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely

Gyerekekkel foglalkozunk, az ifjú generációt tanítva élhető jövőt, tiszta bolygót teremtünk.

Nalunk a gyerekek mindent IS megtanulnak, készítenek és megjavítanak.

Egy alkotóműhely, ahol kidobásra szánt elektronikai hulladékokból is új, csodás dolgokat építünk.

Természettudományok, technológia, robotika, újrahasznosítás érthetően, egyszerűen, játékosan.

ASZF

ASZF

 

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Verziószám: 3.

Hatályos 2021. február 26. napjától


Az oldal tulajdonosa az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.

A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezelem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig!


Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, megismerésre jogosultak

 
A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: vírusírtó, tűzfal, hitelesítési eljárások stb.). Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz munkavállalói és közreműködői (továbbiakban: munkatársai) férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az adatkezelés célja által indokolt, szükséges mértékben, határidő nélküli titoktartási kötelezettség mellett. Ezen kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön, illetve más Érintett részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

 
Hozzájárulással történő adatkezelés esetén Önnek nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy az Adatkezelőnek jogi érdeke nem fűződik a további adatkezeléshez. Erről a tényről Önt a visszavonás kézhezvételét követően tájékoztatja az Adatkezelő.
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat az adatkezeléshez hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat az adatkezeléshez hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy azonosságát, illetve nyilatkozattételi szerződéskötési jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiakban részletezett jogalappal, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkatársain kívül az Adatfeldolgozói ismerhetik meg, az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 
Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik alkalmazásra kerülhetnek. Az Adatkezelő saját céljaira internetes sütit alkalmaz.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől függetlenül - általa nem ismert személyek - internetes sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.

Munkamenet végén lejár
    
A böngésző ellenőrzése, hogy engedélyezve van-e a javascript futtatása.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 
Névjegykártyák, telefonszámszámok, e-mail címek kezelése
    

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás
    

Érintett beazonosítása, kapcsolattartás.
    

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő döntése alapján törléséig (nem releváns adatok)

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül
    

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás
    

név /cégnév,

postai cím;

e-mail;

telefonszám;

maga az üzenet (amennyiben tartalmaz személyes adatot)
    

·         Kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján.

·         Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
    

Az üzleti kapcsolat létrejöttéig, illetve amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, ennek megállapításáig tart az adatkezelés.

Szerződő partnerek és egyéb szervezetek képviselői, illetve általuk delegált személyek adatkezelése
    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke*

Jogi személy által szerződés létrejöttéhez (így különösen: ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez (így különösen: átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, stb.), megadott kapcsolattartó, aki az őt delegáló jogi személlyel bármely jogviszonyban áll.
    

Az alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig, jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig.  Tiltakozás esetén az adatkezelés törlésig tart, ha ezt nem írja felül jogszabályi előírás, vagy adatkezelői jogos érdek.

* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.

Ajánlatkérés-ajánlatadás
    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
    
Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
    

Amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat, úgy arra az adott szerződésre előirányzott törlési idő vonatkozik.

Amennyiben nem kerül elfogadásra (válasz nélkül) az ajánlat, úgy az ajánlat lejártát követő 5 napon belül törlésre kerül.

Ha az ajánlatot az Érintett/Adatkezelő elutasítja, akkor az adatokat az erről szóló dokumentum átvételét követő 5 munkanapon belül törli az Adatkezelő.

Megrendelés
    
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte
    


Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
    

Alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig.

Szerződések megkötése és teljesítése
    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte
    

Természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében: név, cím, lakcím, székhely, adószám.

Esetleges jogi igény érvényesítése céljára szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő.

Az Érintett beazonosítása, a szerződések megkötése és teljesítése, esetlegesen jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
    

5 év elévülési idő az Art. szerint, illetve a vonatkozó jogszabályban, szerződésben foglaltak figyelembevételével, pl. kötelező vagy szerződéses jótállás.

Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés
    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

jogi kötelezettség teljesítése;
    

Kötelező számlázási adatok különösen:

A pénzügyi teljesítés céljából a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítése.
    

Számla kibocsátását követő 8 év.

Marketing alapú megkeresések adatkezelése
    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke

- a megkeresett egyéni vállalkozók neve, elérhetősége;

- jogi személy esetén ügyvezető, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
    

Az üzleti partnerek körének bővítése.
    

Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben a továbbiakban megszünteti a marketing célú megkereséseket az adatkezelő.

Panaszkezelés
    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

- jogi kötelezettség teljesítése;
    

Az Adatkezelő gazdasági, adatkezelési és adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.
    

Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
3.   Adatfeldolgozók
 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem csak a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

 

Feldolgozással érintett adatok

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
    

4.   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei
 

-          Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

-          A helyesbítéshez való jog

-          Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

-          Adatkezelés korlátozásához való jog

-          Az adathordozhatósághoz való jog

-          A tiltakozáshoz való jog

-          Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

-          Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.;

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 
5.   Adatbiztonság
 

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 
JOGI NYILATKOZAT
 

Tájékoztatom a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb más szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

 

A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Kifejezetten felhívom a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.

A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

 

Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

 

Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről.


A weboldal tulajdonosának, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett ügyfeleinek személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy használjuk az adatokat, hogy tudják hallgatóink kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen dokumentum alapját képezi az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

COOKIE


Mik azok a cookie-k?

A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A weblap cookie-kat használ, melyek segítségével információkat gyűjt a webhely használatával kapcsolatban.

Mire használjuk a cookie-kat?

Amennyiben elfogadja a cookie-kat, hozzáférést biztosíthat a webhely használatával kapcsolatos információkhoz. A Google Analyticsben mért statisztikai adatok elemzésén keresztül tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően optimalizálni, miközben a felhasználók anonimitása minden körülmények között biztosítva van.


Nyilatkozat sütik (cookie-k) használatáról

A jelen nyilatkozatban megjelöltek szerint kérjük engedélyét a sütik használatához, amikor Ön az első alkalommal látogat weboldalunkra. Ennek a weboldalnak a használatával Ön elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt előírásokat. Minden alkalommal, amikor Ön a weboldalon keresztül információt közöl, egyúttal engedélyezi a sütik használatát a jelen nyilatkozatban meghatározott feltételek mellett.


A sütikről

Ezen a weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk. A süti olyan egyszerű és kisméretű állomány (betűkből és számokból álló karaktersor), melynek elküldése a weboldal lapjain keresztül történik, miközben azt a böngésző program a számítógépe merevlemezén is tárolja. A következő alkalommal, amikor Ön a weboldalra látogat, a merevlemezen tárolt információkat vissza lehet küldeni a szervereinkre. A webszerverekkel a sütiket a felhasználók azonosítására és monitorozására használják, amikor azok a weboldal különböző lapokat látogatnak meg, egyúttal azonosítják a weboldalra visszatérő felhasználókat.

A sütik lehetnek állandóak vagy munkamenethez kapcsolódók.

Az állandó sütik használatakor felismerik Önt, amikor ismételten az adott weboldalra látogat. Így a weboldal például kifejezetten az Ön személyes beállításainak a megjelenítésére állítható be. Illetve amennyiben Ön bárki számára engedélyezi sütik elhelyezését, az előnyben részesített beállításokra éppen a sütik fognak emlékezni. Ezzel nem szükséges újra és újra megadnia a személyes beállításait, vagyis időt takarít meg, míg a weboldal használata kényelmesebbé válik. Az állandó sütik a böngésző beállításain keresztül eltávolíthatók. Ez vonatkozhat a funkcionális sütikre is, amelyeket egyébként nem szükséges engedélyeznie.

A munkamenettel összefüggő sütik használatával láthatóvá válik, a weboldalnak mely részeire fordít figyelmet a látogatása során. Ez segít a weboldalt a lehető leginkább a látogatók Internet-használati szokásaihoz igazítani. Az ilyen sütik a böngésző program bezárásakor automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Google cookie-kat használ (pl. „DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását.

Google szolgáltatások Weboldalon a Google amerikai vállalat egyik sütijét helyezzük el az Analytics szolgáltatás részeként. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy jelentéseket kapjunk, illetve követni tudjuk, látogatóink hogyan használják a weboldalt (lásd a "Statisztikák" részt az adatvédelmi nyilatkozatban). A Google az ilyen információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha a Google-t arra törvény kötelezi, illetve amennyiben az érintett harmadik felek az információkat a Google nevében dolgozzák fel. Ezzel kapcsolatban ellenőrzési lehetőségünk nincs.

A Google számára NEM engedélyeztük, hogy az összegyűjtött Analytics információkat más Google szolgáltatásokhoz felhasználja. A Google által gyűjtött információk a lehető legteljesebb mértékben kizárják a név szerinti azonosítást. Az IP cím kifejezetten NEM része az érintett információknak. A Google az információkat az Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverekre küldi, és azokon tárolja. A Google nyilatkozata alapján megfelel a Safe Harbor adatvédelmi alapelveknek, továbbá részt vesz az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által indított Safe Harbor programban. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során az adatvédelem szintje megfelelő. Kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát (ami időről-időre módosulhat), hogy megtudja, mi történik a Google által az említett sütik segítségével feldolgozott adatokkal/személyes adatokkal. A Google sütijei a felhasználók tekintetében adatokat (reklámok megtekintése, böngészőre vonatkozó adatok, dátum és idő, demográfiai adatok, megtekintett oldalak), valamint azok IP címét gyűjtik. Ez a süti állandó sütinek számít. Ha nem kívánja, hogy a Google ilyen adatokat gyűjtsön, azt egy, a Google Opt out oldalon fellelhető kiegészítő segítségével jelezheti.


Sütik engedélyezése és letiltása, azok eltávolítása

A sütik engedélyezéséről illetve letiltásáról, valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön által használt böngésző útmutatójában és/vagy annak Súgó funkciójában találhatók.

Funkcionális sütik:
használatukkal információk gyűjthetők ezen weblap használati szokásairól, többek között, hogy milyen eszközről, milyen országból, milyen nyelven nyitják azt meg.

Szükséges sütik:
ezek a sütik szükségesek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak eléréséhez, használatához.

Google Analytics sütik:
a honlap használatának elemzésével anonim módon segítséget nyújt abban, hogy a honlapot jobbá, még inkább felhasználóbaráttá tegyék, ezen kívül fel lehet mérni mi iránt érdeklődnek a felhasználók, mennyire népszerű a weboldal. 

 

A B C D E F G H
               
Webpage Cookies              
Név Érték jellemző formátuma Lejárat Cél        
PHPSESSID 95agjfmurp4s3m9m0n60pip3v2 3 hét
A felhasználó munkamenet azonosítója.Elengedhetetlen süti, ami segít használhatóvá tennia weboldalt azáltal, hogy engedélyez olyanalapvető funkciókat, mint az oldalon való navigációés a weboldal biztonságos területeihez valóhozzáférés. A weboldal ezen süti nélkül nem tud megfelelően működni.
       
SPS-ACCEPT_QKI null 1 év Cookie elfogadó Cookie        
HAS_JS 1
Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Javascript futtatás engedélyezett. Elengedhetetlen süti        
               
               
Google Analytics cookie-k
             
               
             
               
Név Érték jellemző formátuma Lejárat Cél        
__utma
72644745.1046568924.1541762123.1541762123.1541762123.1
2 év Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.        
__utmb 72644745.1.10.1541762123 30 perc A cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.        
__utmc 72644745 a munkamenet végén Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait.        
__utmt 1 10 perc Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie.        
__utmz
72644745.1541762123.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)
fél év Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript        
               
               
               
Youtube alap              
Név Érték jellemző formátuma Lejárat Cél        
               
NSENT YES+HU.hu+V8 20 év          
GPS 1 a munkamenet végén          
PREF f1=50000000&al=hu&f5=30 2 év
"[PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded] Cél: ezeket a sütiket a Googlehasználja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalakmegtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat ésinformációkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben,mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedigmunkamenet-alapú."
       
VISITOR_INFO1_LIVE gvH-OK_-w-o 179 nap
névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).
       
YSC 1qCrT4Pj-VI a munkamenet végén
névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).
       
               
               
Facebook              
Név Szolgáltató     Típus      
c_user facebook.com 30 nap A Facebook a bejelenkezett felhasználókat azonosítja ezzel a sütivel oldalakon átívelően. HTTP Cookie      
datr facebook.com 2 év A Facebook böngészőazonosítót tároló sütije HTTP Cookie      
fr facebook.com 3 hónap A Facebook a ki- és bejelentkezett felhasználókat követi nyomon ezzel a sütivel hirdetési célokból. HTTP Cookie      
locale facebook.com 7 nap Az adott böngészőben utoljára bejelentkezett Facebook felhasználó nyelvi beállításait tároló süti. HTTP Cookie      
tr facebook.com Session Youtube nyomonkövetés süti Pixel Tracker      
wd facebook.com Session A Facebook böngészőméretet tesztelő sütije. HTTP Cookie      
reg_ext_ref facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
reg_fb_gate facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
reg_fb_ref facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
sb facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
               
Youtube 2. formátum              
Név Szolgáltató   Cél Típus      
GPS youtube.com a munkamenet végén Youtube munkamenet süti HTTP Cookie      
PREF youtube.com 8 hónap Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát készítsen arról, hogyan használja a látogató a különböző weboldalakon a YouTube videókat. HTTP Cookie      
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 nap Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a YouTube-bal integrált oldalakon. HTTP Cookie      
YSC youtube.com a munkamenet végén Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikát készítsen arról, a felhasználó milyen YouTube videókat nézett meg. HTTP Cookie      
yt-remote-cast-installed youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ
HTML Local Storage
     
yt-remote-connected-devices
youtube.com Állandó Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ
HTML Local Storage
     
yt-remote-device-id youtube.com Állandó Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ
HTML Local Storage
     
yt-remote-fast-check-period
youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ
HTML Local Storage
     
yt-remote-session-app youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ
HTML Local Storage
     
yt-remote-session-name youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ
HTML Local Storage
     

ROBOKALAND MEGÁLMODÓI

GINA

GINA

A RoboKaland megálmodója

Sok-sok évet tanultam annak érdekében, hogy nektek a leghasznosabb, legjobb tudást képes legyek átadni. Fúrok, faragok, forrasztok, fejlesztek és mindezt igyekszem pedagógiai ismereteimmel, gyakorlatommal ötvözve elérhetővé tenni számotokra. Lelkes csapatunkkal, tűzön-vízen átkelünk és mindent megteszünk, hogy nektek egy élhető bolygót hagyjunk magunk után.

RoboKaland project
GRÉTI

GRÉTI

Ötletgazda és tesztelő

Sziasztok, 7 éves múltam! Sokat játszom, anyával virágokat ültetek, apával bütykölök, sokat rajzolok és imádom a csigákat! Szívesen foglalkozom befogadott cicáinkkal ők is nagyon szeretnek engem, mert programokat szervezek nekik és segítek nekik írni, olvasni is megtanulni. Örömmel építek kreatív dolgokat és imádok művészkedni is.


RoboKaland project
KRISZ

KRISZ

Technológiai fejlesztő

Több, mint 20 éves, iparban, szerzett tapasztalataimat szeretném átadni nektek! Műszerész, 3D tervező, Rendszergazda, szoftver/hardver és PLC fejlesztőnek tanultam. Azon munkálkodom évek óta, hogy Nektek a lehető legtöbb izgalmas kísérletet összegyűjtsem, kitaláljam és legérthetőbben a legjobb tudásom szerinti átadjam.


RoboKaland project

MEGTALÁLTOK ELÉRHETŐSÉGEINKEN

Közérdekű információk

robokaland@gmail.com
Napközben: +36 70/941-93-41
16 óra után: +36 70/423-85-90

RoboKaland Tudásközpont:

Szent István tér 2, Békéscsaba, 5600

Posta cím:

Békéscsaba, Pozsonyi u.  92.

HRBEST AZ ORSZÁG LEGRANGOSABB HR-ELISMERÉSE.
JÖVŐÉPÍTŐK kategóriában ARANY MINŐSÍTÉS: RoboKaland heart

https://hrbest.hu/2023-dijazottak/

A Weboldalon közzétett valamennyi információt kizárólag oktatási és általános tájékozódás, érdeklődés céljára bocsátjuk rendelkezésre. Amellett, hogy az Üzemeltető a Weboldalon pontos és friss információkat igyekszik közölni, nem felelős az információ esetleges pontatlanságáért. Az Üzemeltető "as is" (ahogyan van) alapon biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára. Az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget, hallgatólagos, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot, nem kizárólagos módon beleértve a jogtisztasági jótállást vagy a forgalomképességet vagy adott célra való megfelelőséget.